Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
02693 824094

Hội đồng quản trị

10/07/2016 - 8.339 lượt xem
Giới thiệu hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Gia Lai

* Hội Đồng Quản Trị

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Ông Nguyễn Văn Thành Chủ tich HĐQT

 

2

Ông Nguyễn Đình Vinh

Thành viên HĐQT

 

3

Ông Vũ Hoành Thiên

Thành viên HĐQT

 

4

Ông Châu Ngọc Trọng

Thành viên HĐQT

 

5

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thành viên HĐQT

 

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu