Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
02693 824094

Hội đồng quản trị

10/07/2016 - 8.600 lượt xem
Giới thiệu hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Gia Lai

* Hội Đồng Quản Trị

1

 Ông Phạm Ngọc Tiến

 Chủ tịch HĐQT

2

 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 Thành viên HĐQT

3

 Ông Nguyễn Đình Vinh

 Thành viên HĐQT

4

 Ông Lê Văn Luyện

 Thành viên HĐQT

5

 Ông Nguyễn Khánh Duy

 Thành viên HĐQT

 

* Ban Kiểm Soát

 

1

 Bà Hồ Thị Xuân

Trưởng Ban Kiểm soát

2

 Ông Lê Huy Hoàng

Kiểm soát viên

3

 Bà Nguyễn Thị Quỳnh

Kiểm soát viên

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu