Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
02693 824094

Năng lực công ty

24/01/2018 - 7.527 lượt xem
Năng lực hoạt động của công ty cổ phần cấp nước Gia Lai

* Năng lực:

a. Chất lượng nguồn nhân lực:

 Tổng số lao động

 123

 Trình độ thạc sỹ

 1

 Trình độ cử nhân/kỹ sư

 35

 Trình độ cao đẳng

 15

 Trình độ trung cấp

 61

 Khác

 11

b. Năng lực sản xuất:

Phạm vi hoạt động: thành phố Pleiku và thị xã Ayunpa, tỉnh Gia LaiNăng lực sản xuất:

Năng lực xử lý và sản xuất nước sạch: 28.000 m3/ngày đêm

Tổng số đồng hồ dịch vụ: 27.000 đồng hồ

Tổng chiều dài đường ống cấp nước: 50 km

c. Các chỉ số tài chính: (năm 2017)

 Tổng tài sản

 198,867 tỷ đồng

 Vốn chủ sở hữu

 187,124 tỷ đồng

 Vốn vay

 11,743 tỷ đồng

 Tỷ lệ Vốn vay/Vốn chủ sở hữu

 6,27%

 Doanh thu

 42,953 tỷ đồng

 Lợi nhuận sau thuế

 0,5 tỷ đồng

 Tỷ lệ LNST/Doanh thu

 1,16%

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu