Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
02693 824094

Ban điều hành

24/01/2018 - 11.023 lượt xem
Ban điều hành công ty cổ phần cấp nước Gia Lai

* Ban Giám Đốc và Cán Bộ Quản Lý : 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

 TỔNG GIÁM ĐỐC

2

 Ông NGUYỄN ĐÌNH VINH

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

3

 Ông LÊ VĂN LUYỆN

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

4  Ông PHẠM XUÂN HÀO  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

5

 Bà TRƯƠNG THỊ THÀNH

 KẾ TOÁN TRƯỞNG

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu