Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Quyết định 35/2015/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku và Ayunpa

24/01/2018 - 4.912 lượt xem
Quyết định 35/2015/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku và Ayunpa Quyết định 35/2015/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku và Ayunpa

Điều 1. Ban hành biểu giá bán nước sạch trên địa bàn thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai cung cấp, cụ thể:

I. Giá bán nước sạch:

1. Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số chỉ dùng nước cho sinh hoạt, giá nước là 4.500 đồng/m3.

2. Đối với các hộ chỉ dùng nước cho sinh hoạt:

- Từ 01 m3 đến 10 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 5.700 đồng/m3 nước.

- Từ 10 m3 đến 15 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 7.200 đồng/m3 nước.

- Từ 15 m3 đến 20 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 7.500 đồng/m3 nước.

- Trên 20 m3 nước (hộ/tháng), giá nước là 7.800 đồng/m3 nước.

3. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), giá nước là 8.500 đồng/m3 nước.

4. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng nước phục vụ mục đích kinh doanh, dịch vụ, sản xuất vật chất, giá nước là 9.500 đồng/m3 nước.

(Các mức giá trên đã bao gồm các chi phí, dịch vụ môi trường rừng, thuế tài nguyên và thuế VAT).

II. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: thực hiện theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh.

Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai có trách nhiệm thực hiện giá bán nước sạch theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các ngành chức năng có liên quan kiểm tra việc thực hiện quy định về giá bán nước sạch của Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Gia Lai cung cấp trên địa bàn thị xã Ayun Pa và thành phố Pleiku.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND thành phố Pleiku; Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa; Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai và thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Hoàng Công Lự

 

 

Vui lòng tải nội dung quyết định tại đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku (4.395 lượt xem)

Quyết định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai (3.990 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu