Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
02693 824094

Thông báo về việc xin từ nhiệm đối với các chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Ông Lê Văn Nam

29/09/2023 - 232 lượt xem
Thông báo về việc xin từ nhiệm đối với các chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Ông Lê Văn Nam Thông báo về việc xin từ nhiệm đối với các chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Ông Lê Văn Nam

Thông báo về việc xin từ nhiệm đối với các chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Ông Lê Văn Nam

Bài viết cùng chuyên mục

Ký kết hợp đồng kiểm toán soát xét BCTC kết thúc ngày 31/12/2024 (13 lượt xem)

VSDC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (56 lượt xem)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (58 lượt xem)

Công bố thông tin thay đổi nhân sự (150 lượt xem)

Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 (144 lượt xem)

Thay đổi nhân sự: Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (141 lượt xem)

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (thay cho TB số 02) (161 lượt xem)

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (173 lượt xem)

Công bố thông tin các đơn từ nhiệm (177 lượt xem)

Nội dung công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (255 lượt xem)

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 (242 lượt xem)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền (263 lượt xem)

Ký kết hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (308 lượt xem)

Thông báo về việc ứng cử đề cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 (296 lượt xem)

Thông báo về việc Ông Châu Ngọc Trọng xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT (324 lượt xem)

NQ05: Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Vũ Hoành thiên (367 lượt xem)

Ký kết hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (518 lượt xem)

NQ04/2022/NQ/HĐQT Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty (607 lượt xem)

Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước Gia Lai, nhiệm kỳ 2022-2025 (513 lượt xem)

Thống nhất bầu ông Phạm Ngọc Tiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 15/4/2022 (578 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu